Wij leggen gegevens vast van cliënten en andere betrokkenen in ons digitale, beveiligde dossier. In ons Privacyreglement is aangegeven welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom. Hoofddoel is natuurlijk dat we zo goed mogelijke hulp kunnen bieden. Onze organisatie houdt zich aan de wet- en regelgeving. Hierin staat onder meer dat wij vertrouwelijk omgaan met je gegevens en deze niet zomaar delen met anderen. Medewerkers wisselen waar nodig informatie onderling uit, bij aanwezigheid van een regiebehandelaar is dit ten alle tijden zo. Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de administratie bij Polypartners, die onder andere zorgt voor declaratie en verantwoording van de zorg bij de zorgverzekeraar of gemeente. Daarvoor hebben zij (deels) toegang tot de dossiers nodig. Ook Polypartners gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om en beschermt deze tegen misbruik of verlies.

Soms nemen we bij de start, tijdens en of aan het einde van de zorg één of meerdere vragenlijsten af. Dat doen we om een volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden en problemen. Daarnaast stellen financiers (bijvoorbeeld verzekeraars, gemeenten) soms bepaalde gestandaardiseerde vragenlijsten verplicht. De uitkomsten worden, geanonimiseerd, gebruikt voor de onderlinge vergelijking van zorgaanbieders rond kosten en effecten.

Wij melden ons bij de ‘Verwijsindex risicojongeren’ (VIR) zoals wettelijk is vastgesteld. De index bevat alleen informatie over contactpersonen, geen inhoudelijke informatie. Het is bedoeld om de eventuele verschillende hulpinstanties in staat te stellen goed op elkaar af stemmen. De index wordt beheerd door de gemeenten.

Hoofdregel bij het delen van inhoudelijke informatie uit jouw dossier, is dat dat niet zonder jouw toestemming gebeurt. En dat we de gedeelde informatie beperken tot wat nodig is. Op basis van wettelijke voorschriften of in noodsituaties kunnen we van deze regel afwijken. Als je niet wilt dat er voor de financiering van de zorg inhoudelijke gegevens over jou met de gemeente of zorgverzekeraar worden gedeeld, kan je dat bij ons kenbaar maken (opt-out regeling). We leggen dit vast in de Overeenkomst Zorg. Je kunt je toestemming in een later stadium ook weer wijzigen.

In het privacyreglement op onze website vind je nadere informatie, ook een beschrijving van jouw rechten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens door ons. Het digitale dossier wordt, conform de wetgeving, 15 jaar bewaard. Een uitzondering vormen eventuele ruwe testgegevens. Deze worden na 5 jaar vernietigd. Je hebt recht op inzage in je eigen dossier. We vragen je schriftelijk, dat mag ook digitaal, een verzoek in te dienen voor dossierinzage. Bij particuliere dienstverlening kun je uiteraard zelf beslissen over je dossierinformatie.

Weten welke privacy regels wij hanteren? Download dan hier ons privacy regelement.